1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
map
1

Australia

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 019

M: +86 158 2073 5430

E: sofia@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Sofia HUANG

2

Cambodia

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 019

M: +86 158 2073 5430

E: sofia@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Sofia Huang

3

Indonesia

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 277

M: +86 188 2486 5470

E: sam@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Sam CHEN

4

Malaysia

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 277

M: +86 188 2486 5470

E: sam@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Sam CHEN

5

Vietnam

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 277

M: +86 188 2486 5470

E: sam@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Sam CHEN

6

Philippines

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 277

M: +86 188 2486 5470

E: sam@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Sam CHEN

7

Korea

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 277

M: +86 188 2486 5470

E: sam@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Sam CHEN

8

Japan

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 277

M: +86 188 2486 5470

E: sam@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Sam CHEN

9

Hong Kong

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 277

M: +86 188 2486 5470

E: sam@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Sam CHEN

10

Macao

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 277

M: +86 188 2486 5470

E: sam@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Sam CHEN

11

Bangladesh

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 102

M: +86 157 2833 2848

E: samuel@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Samuel HUANG

12

Myanmar

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 102

M: +86 157 2833 2848

E: samuel@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Samuel HUANG

13

Thailand

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 102

M: +86 157 2833 2848

E: samuel@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Samuel HUANG

14

India

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 102

M: +86 157 2833 2848

E: samuel@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Samuel HUANG

15

Sri Lanka

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 102

M: +86 157 2833 2848

E: samuel@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Samuel HUANG

16

Singapore

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 102

M: +86 157 2833 2848

E: samuel@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Samuel HUANG

17

Russia

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 102

M: +86 157 2833 2848

E: samuel@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Samuel HUANG

18

Africa

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 102

M: +86 157 2833 2848

E: samuel@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Samuel HUANG

19

Latin America

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 102

M: +86 157 2833 2848

E: samuel@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Samuel HUANG

20

United Kingdom

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 102

M: +86 135 0229 0250

E: rudy@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Rudy YU

21

Italy

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 102

M: +86 135 0229 0250

E: rudy@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Rudy YU

22

Norway

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 102

M: +86 135 0229 0250

E: rudy@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Rudy YU

23

France

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 102

M: +86 135 0229 0250

E: rudy@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Rudy YU

24

Spain

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 102

M: +86 135 0229 0250

E: rudy@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Rudy YU

25

Portugal

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 102

M: +86 135 0229 0250

E: rudy@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Rudy YU

26

Saudi Arabia

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 019

M: +86 139 2832 8611

E: will@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Will ONG

27

Iran

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 019

M: +86 139 2832 8611

E: will@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Will ONG

28

Kuwait

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 019

M: +86 139 2832 8611

E: will@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Will ONG

29

Oman

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 019

M: +86 139 2832 8611

E: will@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Will ONG

30

Turkey

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 019

M: +86 139 2832 8611

E: will@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Will ONG

31

Israel

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 019

M: +86 139 2832 8611

E: will@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Will ONG

32

Jordan

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

T: +86 752 5333 019

M: +86 139 2832 8611

E: will@cdnlighting.com.cn

Sales Manager: Will ONG

australia Australia

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 019
M: +86 158 2073 5430
E: sofia@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Sofia HUANG

cambodia Cambodia

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 019
M: +86 158 2073 5430
E: sofia@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Sofia HUANG

indonesia Indonesia

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 277
M: +86 188 2486 5470
E: sam@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Sam CHEN

malaysia Malaysia

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T:+86 752 5333 277
M: +86 188 2486 5470
E: sam@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Sam CHEN

vietnam Vietnam

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 277
M: +86 188 2486 5470
E: sam@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Sam CHEN

philippines Philippines

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 277
M: +86 188 2486 5470
E: sam@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Sam CHEN

korea Korea

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T:+86 752 5333 277
M: +86 188 2486 5470
E: sam@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Sam CHEN

japan Japan

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 277
M: +86 188 2486 5470
E: sam@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Sam CHEN

hong kong Hong Kong

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 277
M: +86 188 2486 5470
E: sam@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Sam CHEN

macao Macao

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 277
M: +86 188 2486 5470
E: sam@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Sam CHEN

bangladesh Bangladesh

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 102
M: +86 157 2833 2848
E: samuel@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Samuel HUANG

myanmar Myanmar

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 102
M: +86 157 2833 2848
E: samuel@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Samuel HUANG

thailand Thailand

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 102
M: +86 157 2833 2848
E: samuel@cdnlighting.com.cn
Sales Manager:Samuel HUANG

india India

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 102
M: +86 157 2833 2848
E: samuel@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Samuel HUANG

sri lanka Sri Lanka

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 102
M: +86 157 2833 2848
E: samuel@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Samuel HUANG

singapore Singapore

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 102
M: +86 157 2833 2848
E: samuel@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Samuel HUANG

russia Russia

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 102
M: +86 157 2833 2848
E: samuel@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Samuel HUANG

Africa

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 102
M: +86 157 2833 2848
E: samuel@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Samuel HUANG

Latin America

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 102
M: +86 157 2833 2848
E: samuel@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Samuel HUANG

the united kingdom The United Kingdom

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 102
M: +86 135 0229 0250
E: rudy@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Rudy YU

italy Italy

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 102
M:+86 135 0229 0250
E: rudy@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Rudy YU

norway Norway

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 102
M: +86 135 0229 0250
E: rudy@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Rudy YU

france France

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 102
M: +86 135 0229 0250
E: rudy@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Rudy YU

spain flag Spain

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 102
M: +86 135 0229 0250
E: rudy@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Rudy YU

portugal flag Portugal

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 102
M: +86 135 0229 0250
E: rudy@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Rudy YU

saudi arabia Saudi Arabia

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 019
M: +86 139 2832 8611
E: will@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Will ONG

iran Iran

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 019
M: +86 139 2832 8611
E: will@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Will ONG

kuwait Kuwait

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 019
M: +86 139 2832 8611
E: will@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Will ONG

united arab emirates United Arab Emirates

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 019
M: +86 139 2832 8611
E: will@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Will ONG

oman Oman

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 019
M: +86 139 2832 8611
E: will@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Will ONG

turkey Turkey

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 019
M: +86 139 2832 8611
E: will@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Will ONG

israel Israel

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 019
M: +86 139 2832 8611
E: will@cdnlighting.com.cn
Sales Manager:Will ONG

jordan Jordan

No. A17, Xianghe West Rd., Dongjiang Ind. Zone,Shuikou, Huizhou, Guangdong, China
T: +86 752 5333 019
M: +86 139 2832 8611
E: will@cdnlighting.com.cn
Sales Manager: Will ONG